Могилів-Подільська районна державна (військова) адміністрація
офіційний сайт
22 Квітня 2024 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Зразок договору для переможців 13-го обласного конкурсу Проектів розвитку теритоіальних громад

04 Серпня 2016 р.

угода № __(номер зазначає дирекція конкурсу)

щодо реалізації Проекту:

«Назва проекту»

м. Вінниця                                                                                                                    «__»_________  2016 року

Дирекція обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, функції якої виконує Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької державної адміністрації, відповідно до розпорядження №32 від 15.02.2016 року, в особі директора департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації

__                                                             МЕРЕЖКА Володимира Миколайовича_______________,               

що діє на підставі "Положення про обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад" (надалі „ДИРЕКЦІЯ”) з одного боку, та (орган місцевого самоврядування, що переміг), в особі голови

                                                             (Прізвище, ім’я, по батькові)                      ______________ ,

що діє на підставі чинного законодавства,  (надалі "ПЕРЕМОЖЕЦЬ") - з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Ця Угода укладається на виконання рішення ради Конкурсу відповідно до Протоколу № 2 засідання Конкурсної ради тринадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад від 22.06.2016 р. 

Угодою визначаються права та обов'язки сторін, що уклали цю угоду. Визначається відповідальність Переможця щодо витрачання коштів, наданих у вигляді субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, передбачених у проекті.

 

2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ, ЩО БУДУТЬ ДОСЯГНУТІ ПЕРЕМОЖЦЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТУ

 

У процесі реалізації заходів за проектом мають бути досягнуті результати відповідно до змісту пропозицій, що надавалися Переможцем на конкурсний відбір 2016 р.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

   3.1. ДИРЕКЦІЯ:

3.1.1. Здійснює перевірку виконання зобов'язань ПЕРЕМОЖЦЯ щодо фінансування заходів проекту за рахунок власних або залучених коштів.

3.1.2. Здійснює вибірковий або комплексний контроль ефективності реалізації заходів за проектом.

3.1.3. Залучає виконавчого адміністратора програми до надання консультаційної допомоги щодо реалізації заходів за проектом.

3.1.4. Розглядає пропозиції та зауваження Переможця щодо ефективної реалізації заходів за проектом та своєчасно надає відповідні рекомендації.

   3.2. ПЕРЕМОЖЕЦЬ:

3.2.1. Передбачає у місцевому бюджеті на 2016 рік кошти на фінансування заходів відповідно до власних зобов'язань за проектом.

3.2.2.  Забезпечує виконання фінансових зобов'язань своїх партнерів за проектом.

3.2.3.  Реалізує основні заходи за проектом.

3.2.4. Надає Виконавчому адміністратору Конкурсу щомісячний (до 10 числа місяця, наступного за звітним) та кінцевий до (31.01.2017 року) звіти про хід виконання заходів проекту.

3.2.5 В разі необхідності одержує консультації від ДИРЕКЦІЇ та Виконавчого адміністратора Конкурсу з питань реалізації проекту.

3.2.6 У процесі виконання проекту враховує пропозиції та зауваження ДИРЕКЦІЇ та адміністратора Конкурсу щодо виправлення виявлених недоліків.

3.2.7 Витрачає кошти, одержані як субвенції з обласного бюджету з обов'язковим виконанням вимог чинного законодавства щодо порядку використання бюджетних коштів.

3.2.8 ДИРЕКЦІЯ має право одержати від ПЕРЕМОЖЦЯ методологічний продукт та ноу-хау, здобуті протягом реалізації проекту, а також розповсюдити їх серед інших органів місцевого самоврядування.

3.2.9 Зберігає фінансові та будь-які інші документи, що стосуються реалізації проекту, у тому числі звіти, надані ДИРЕКЦІЇ, упродовж не менш як трьох років після завершення дії цієї Угоди та безперешкодно надає такі документи на вимогу ДИРЕКЦІЇ для здійснення моніторингу та аудиторських перевірок ходу та результатів реалізації Проекту.

4. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗА ПРОЕКТОМ

4.1. Кошти для виконання заходів проекту одержуються ПЕРЕМОЖЦЕМ як субвенція з обласного бюджету після набрання чинності даної Угоди, в обсягах, відповідно до рішення Конкурсної ради тринадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад (Протокол № 2 від 22.06.2016 р.).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. В разі порушення порядку використання бюджетних коштів, ПЕРЕМОЖЕЦЬ несе відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

6.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє до моменту одержання та погодження ДИРЕКЦІЄЮ підсумкового звіту ПЕРЕМОЖЦЯ.

6.2 ПЕРЕМОЖЕЦЬ не може розірвати цю Угоду в односторонньому порядку до виконання усіх зобов’язань, в тому числі, щодо звітування з приводу витрачання коштів обласного бюджету у вигляді субвенції.

7. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки, що можуть виникнути за цією Угодою або у зв'язку з її виконанням, дією або припиненням дії, вирішуються шляхом переговорів Сторін цієї Угоди. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення суперечки, вона може бути вирішена в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. ЗМІНИ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ

8.1. Угода не підлягає змінам за винятком внесення змін у додатки до неї. Зміни у додатки вносяться за взаємною згодою Сторін, у письмовій формі.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою у випадку, якщо таке виконання (неналежне виконання) сталося внаслідок обставин непереборної сили.

9.2. Під обставинами непереборної сили розуміють: пожежі, природні явища, стихійні лиха, прийняття актів державних органів (зміни у законодавстві України), дії третіх осіб та інші незалежні від Сторін обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та неналежне виконання сторонами своїх зобов'язань за цією Угодою.

9.3. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, щодо якої така обставина виникла, повідомляє про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення обставини непереборної сили.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цю Угоду укладено українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.2. У випадках, непередбачених цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.3. Додаток є невід’ємною частиною цього договору.

 

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

“ДИРЕКЦІЯ”

 

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального Вінницької обласної державної адміністрації

 

ЄДРПОУ:_         40391900_______________

поштовий індекс:           21036______________                         

адреса:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе,7____

____р/р 35213092094671  в ДКСУ м. Київ____

__ МФО_820172__________________________

тел:     (0432)   66-14-26__________________

факс: _ (0432)_ 66-14-39___________________

“ПЕРЕМОЖЕЦЬ”

Орган місцевого самоврядування, що переміг

ЄДРПОУ: _________________________________

поштовий індекс: ___________________________

адреса: ____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

тел/факс: __________________________________

__________________________________________

Директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації 

Підпис ____________Володимир МЕРЕЖКО

Голова органу місцевого самоврядування, що перміг Вінницької області

Підпис ______________Ім’я, прізвище


Державні інформаційні ресурси