Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
25 Жовтня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Проект розпорядження "Про затвердження Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при райдержадміністрації"

17 Лютого 2017 р.

Відповідно до ст. 6,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 13 січня 2017 року №12 « Про затвердження Положення  про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації»:

1. Затвердити Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при райдержадміністрації, що додається.

2. Утворити координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання у складі, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови  райдержадміністрації  С.В.Григоренка           

 

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                                    О. КИТАСЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

лютого 2017 року  №

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при райдержадміністрації

                                                                                                                

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при райдержадміністрації (далі – координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на території району.

 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств,   розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації,  а також цим Положенням.

           

3. Основними завданнями координаційної ради є:

 

1) сприяння:

здійсненню повноважень райдержадміністрації з питань національно-патріотичного виховання на території району, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

співпраці райдержадміністрації з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;

провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;

 

2) участь у сприянні райдержадміністрацією роботі громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів;

 

3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-патріотичного виховання на території району;

 

4) підготовка пропозицій щодо:

удосконалення актів райдержадміністрації та підвищення ефективності її діяльності з національно-патріотичного виховання на території району відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580; розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді.

 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення райдержадміністрацією повноважень з питань національно-патріотичного виховання;

 

2) вивчає результати діяльності райдержадміністрації з національно-патріотичного виховання;

 

3) проводить моніторинг стану виконання райдержадміністрацією покладених на неї завдань щодо національно-патріотичного виховання;

 

4) бере участь у розробленні проектів розпоряджень райдержадміністрації з питань національно-патріотичного виховання;

 

5) подає райдержадміністрації розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації, зокрема до регіональних програм з питань національно-патріотичного виховання, календарного плану заходів райдержадміністрації з національно-патріотичного виховання на відповідний рік.

 

5. Координаційна рада має право:

 

1) отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) і незалежних експертів (за згодою);

 

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції координаційної ради;

 

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

 

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

 

6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.

 

6. До складу координаційної ради входять:

голова координаційної ради – заступник голови  райдержадміністрації;

 

заступник голови координаційної ради – представник громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування (за згодою);

 

секретар координаційної ради – посадова особа райдержадміністрації, відповідальна за координацію діяльності з національно-патріотичного виховання;

 

заступник голови  районної ради (за згодою);

 

представники територіальних органів Національної поліції, Держприкордонслужби, ДСНС, ДФС інших органів виконавчої влади, а також регіонального органу СБУ, органів місцевого самоврядування (за згодою);

 

представники військових частин Збройних Сил (за згодою);

 

керівники або заступники керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

 

головний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

 

представники громадських об’єднань ветеранів і учасників антитерористичної операції, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та організацій (за згодою);

 

представники громадських об’єднань, які популяризують українську мову, сприяють поширенню інформації про злочини радянської тоталітарної системи, організовують заходи із вшанування борців за державну незалежність та територіальну цілісність України (за згодою);

 

представники місцевих засобів масової інформації (за згодою).

 

До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

 

7. Персональний склад координаційної ради затверджує голова райдержадміністрації у складі не більше 22 осіб.

Персональний склад координаційної ради формується за пропозиціями відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань району.

Райдержадміністрація оприлюднює на офіційному веб-сайті оголошення про формування координаційної ради, узагальнює пропозиції щодо її персонального складу та подає їх на затвердження голові райдержадміністрації.

Не пізніше ніж за десять календарних днів до дати подання на погодження голові райдержадміністрації пропозицій щодо персонального складу координаційної ради райдержадміністрація оприлюднює такі пропозиції на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб для подання зауважень щодо запропонованих кандидатур.

 

8. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності заступник голови координаційної ради, а у разі відсутності заступника голови координаційної ради – член координаційної ради, уповноважений зазначеною радою.

 

9. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.

 

10. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

 

11. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.

 

12. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.

 

13. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у п’ятиденний строк.

Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів з дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

14. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі райдержадміністрацією.

 

15. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом видання розпорядження голови райдержадміністрації.

 

16. Райдержадміністрація здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради, створює належні умови для її роботи.

                                                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

лютого 2017 року  №

С К Л А Д

 координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при райдержадміністрації

Григоренко Сергій Владиславович – голова координаційної ради, перший заступник голови райдержадміністрації.
Слободянюк Михайло Васильович – заступник голови координаційної ради, заступник голови районної ради.
Чувашова Тетяна Миколаївна – секретар координаційної ради, завідувач сектором  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Маланчук Назар Михайлович – начальник патрульної поліції Могилів-Подільського ВП ГУМП у Вінницькій області.
Квятковський Антон Борисович – заступник начальника Могилів-Подільського прикордонного загону.
Ващенко Богдан Іванович  - старший офіцер відділення комплектування Могилів-Подільського ОМВК.
Граб Сергій Олександрович – старший оперуповноважений Могилів-Подільського міжрайонного ВУ СБУ у Вінницькій області.
Кусняк Валерій Вікторович – начальник Могилів-Подільського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Станкевич Валерій Анатолійович – командир військової частини с. Серебрія.
Шибінський Сергій Володимирович – начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.
Мельник Юрій Іванович – начальник відділу освіти райдержадміністрації
Хухлей Лариса Василівна – завідувач сектором культури і туризму райдержадміністрації
Яцук Юрій Володимирович – начальник служби у справах дітей, сім’ї та молоді
Примаченко Ірина Петрівна - головний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації
Фомінов Олександр Іванович – голова Громадської ради при райдержадміністрації.
Кубаль Петро Григорович - голова районної організації ветеранів України
Лученко Іван Олексійович – голова районної організації Українського товариства мисливців і рибалок ( УТМР)
Веселовська Наталія Олександрівна - голова Громадської організації «Молодіжна організація Подільські скаути»
Заремба Микола Васильович – голова районного осередку міжнародної громадської організації «Українське козацтво»
 Мельничук Леонід Григорович - голова Могилів-Подільської районної спілки Ветеранів Афганістану ( Воїнів- Інтернаціоналістів)
Бойта Анатолій Миколайович – депутат районної ради.
Знак Лариса Василівна – редактор газети «Слово Придністров’я»

 


Державні інформаційні ресурси